Voorpagina « LogboekIn de aanloop naar 2006 wordt steeds vaker ingespeeld op de nieuwe attractie, zo werd zelfs in de Musical De kleine zeemeermin, een verwijzing naar de Vliegende Hollander gemaakt. Half juli verschijnt het volgende bericht op internet: "Tussen de scheepsresten, oud wrakhout, touwen en scheepslantaarns waarvan de Kombuys is gebouwd, werd afgelopen week een logboekpagina gevonden van het VOC-schip Den Hollander. De oude jutter die de Kombuys beheert kan niet lezen, maar hij heeft gevoelsmatig begrepen dat deze pagina van belang is. Daarom heeft hij hem op de achtermuur van zijn etablissement gespijkerd, waar alle gasten het goed kunnen lezen".

Hieronder kun je alle logboekpagina's die door de oude jutter zijn gevonden op je gemak nalezen.

Eerste Logboekpagina
De dertiende april, zestienhonderdvijfenzestig
Thuis

Eindelyck is voor my den groote dag aengebroocken. Heeden sal Ik worden benoemd tot Kapitein der VOC door de Heeren Bewindhebbers van den Compagnie. Myn schip Den Hollander is in aenbouw en thans binnen enkele maenden klaer voor zyn eerste reis naer De Oost. Het schip sal het snelste van den Compagnie zyn, tot heeden toe gebouwd. Soo snel als werden Wy gedraeghen op vleughels. Ja, Wy sullen werckelyck vlieghen over de golven van de see…

Morghen inspecteer Ik myn handelswaer, die tegen hoogen winst sal worden geruild met de speceryen uit De Oost. Een afspraeck is gemaeckt om seelui in dienst te nemen ende Ik soek nog eenen goeden eerste stuurman.

Teevens mocht Ik vanwegen myne benoemingh de harthelycke ghelukwenschen in ontvanghst neemen van myn verloofde Catharina. Wy ghaan nu spoedigh in het huwelyck treeden. Een prachtig zyden kostuum wordt my volghenden weeck aengemeeten voor het huwelycksfeest.

Tweede Logboekpagina
Den tweeentwintigste octoober, zestienhonderdachtenzestig
Retourvaert uit De Oost

Wy maecken goede vaert, de thuysreis loopt voorspoedigh. Een storm van drie etmaelen heeft myn schip Den Hollander niet gedeerd. Wy hebben den Oceaan sonder werckelycke teegenslagh doorkruyst ende voorby De Kaep voorraeden ingeslaeghen. Wy sullen binnen zeeven weecken terugh in Goeree syn, sowaer Ik Willem van der Decken heet!

Op de Molucken werden kruydnaeghelen, foelie ende nootmuskaet van den hoogste kwaliteit verkreeghen. De laeding houdt zich goed en sal in Holland een hooghe prys brenghen. Ik kan tevreeden syn. In Amsterdam ben Ik ontbooden op een byeenkomst van de Heeren Zeventien. Sal my een belooningh wachten? Dat zou my zeer geleeghen koomen, aenghesien Ik een staetigh huys wil laeten bouwen aen de stadswal. Een man van aensien moet in weelde leeven!

Voor myn vrouw Catharina kocht Ik een fyne, zilveren pomander met roosemaryn; een welgeurend sierraed voor aen haer ceintuur. Zy heeft my zeecker gemist ende het sal haer zeer verblyden!
Derde Logboekpagina

Den vyfde maert, zestienhonderdenzeventig
Heenvaert naar Batavia

Logboeck, het gaet my voor de wind! Heeden kan Ik myzelve reeckenen tot de meest in aenzien staende Schippers van Den Compagnie! Myn schip, Den Hollander, blyckt een betrouwbaeren compaen waermeede Ik ende myn seeluy de kraghten der natuur eenvoudigh bedwinghen kunnen! Voor ons bleeck gheen see te hoogh! Wy syn vertrocken uit het lieve Vaderland ende zetten koersnaer Batavia, alwaer den Gouverneur Generael my sal opwachten ende onderscheyden met eenen gouden penning voor myn verdiensten voor Den Compagnie. Daarna vaeren wy door over de Chineese See naer Japan, voor het opstellen van een handelsbetrekkingh! Ik verheugh my nu reeds op de aenschaf van eenen kimono. Dit kleedinghstuk sal in Holland veel opzien baeren!

De bouw van myn staetighe huys in Holland vordert voorspoedigh. Na myn thuyskomst sullen Catharina en Ik deze woningh betrekken.


Vierde Logboekpagina

den dertiende januari,zestienhonderdeenenzeventig
Retourvaert uit De Oost

Het tey lyckt zich teeghen my te keeren. Wy deeden ghoede saecken in Batavia alswel in Japan. Maer de maendenlangen terughvaertwordt beheersd door swaere teeghenslaeghen! Tydens veele weecken van windstilte lagh Den Hollander sonder beweeghing, gelyck eendobber in de see. Myn bemanning werd gek van koude ende eensaemheid. God selve lyckt hier de hand in te hebben. Waeraen heb Ik dees straf verdiend?

Er heerscht honger, seeker nu de voedselvoorraed ten deelen is bedorven ende rantsoen is inghesteld. Teevens brakscheurbuyck uyt ende hebben wy gebeeden dat de hulp van onze chirurgyn zou slaegen. Hulp mocht heelaes niet meer baeten, waerop wij een aantaltrouwe bemanninghsleeden jammerlyck verlooren.

Myn opperstuurmeester neemt my deze teeghenslaeghen persoonlyck kwalyck. Muytery leek op handen maer is door myn bytydseingrypen voorkoomen ende de beraeamers sullen na aenkomst in Holland hun swaere straf niet ontloopen. Gheen leevende ziel sal myn leiderschap tarten of hy sal het met den dood bekoopen!


Vijfde Logboekpagina
Den eerste februari, zestienhonderddrieenzeventig,
Thuis


Logboeck, Ik bevind myzelve op de toppen van myn roem, maar Ik ben dom geweest! Tydens een bacchanael in cafée ‘Het Oorlam’
heb ik met myn kameraeden in dronckenschap gesproocken oover de plunderinghen. Dit geheym magh nimmer in den oopenbaerheidgeraecken ende soveel zwyggeld heb Ik myn vrienden betaeld.


Tot myn geluk heb Ik verzweeghen, dat Ik in het diepste geheym werck aen een onderaerdse gangh, die myn huys sal verbinden metde haaven. So kan alle gestoolen smokkelwaer buyten zight van de Bewindhebbers van Den Compagnie opgeslaeghen worden!

Voor myn volghende vaert naer Batavia soek Ik nogh bemanninghsleeden. Men lyckt eenigzins te syn bevreesd vanweeghe myn hardebeleid aen boord van Den Hollander. Maer het sal my seeker gelukken om de beste manschappen in dienst te neemen.


Ik, Schipper Willem van der Decken, sal weer vaeren naer De Oost!


Zesde Logboekpagina

Den achttiende september, zestienhonderdenvierenzeventig
Retourvaert uit De Oost


Het zyn tyden van weelde ende rykdom. Ik heb macht ende aensien vergaerd, meer dan Ik in myn jonghe jaeren droomen kon. Het weersien met Catharina baert my eghter sorghen. Zy kan my gheen zoon geeven ende dat leidt tot groot verdriet. Een Schipper vanwereldfaem voelt zichzelve niet volledigh sonder erfgenaemen.


Gisteraavond heb Ik met myn bemanningh het glas geheeven op de behouden thuysvaert ende wy dreeven, onder het genot van rum, vrolyck de spot met de beleydvoeringh door de Heeren Bewindhebbers van Den Compagnie. Zo bood men my de nieuwste seekaarten en globe van ‘Blaeu’ aan die met de grootste nauwkeurigheyd de vaergeulen by den Indischen Oceaan zouden aenduyden! Ik, KapiteynWillem van der Decken,heb zulcke hulpmiddelen niet noodigh!

Myn wil zal wet syn! Dat ondervond men in Ceylon alwaer de prys voor kaneel so hoogh werd opgedreeven, dat wy gheen andere weeghen saeghen, dan ons met geweld dees handelswaer toe te eygenen. Teeghenstanders zyn ter dood gebracht. Nogh enkele weeken en dan sullen wy de thuyshaaven weederzien!

Zevende Logboekpagina
Den zevende octoober, zestienhonderdenvierenzeventig
thuis


Logboeck, hoe indruckweckend was de thuyskomst verleeden week! Met myn onoverwinnelycke schip Den
Hollander, eenighzins gehaevend door stormen, maer volgelaeden met handelswaer, voer Ik de haaven binnen waerby Ik door het volck werd toegejuygdzoals een leevende leghende dat toekomt.


Men is echter onweetend oover den herkomst van myn scheepslaeding! Deeze werd deels verkreeghen door het enteren ende leeghaelen van een Engels koopvaerdysch schip, waerby elcke teeghenstand hunnerzeyds met de doodwerd bekoght. De oostersche,vergulde kunstwercken, zyn veyligh opgeborghen in de geheyme schatkaemers onder myn huys! De roem van my ende van Den Hollander vaert er wel by!

Achtste Logboekpagina
Den twintigste november, zestienhonderdzevenenzeventig
retourvaert uit Batavia


Eensaem is het aen de top! De afgeloopen jaeren heb Ik alle vyanden op myn pad overwonnen, evenals alle
plaeghen die God over my en myn bemanningh liet nederdaelen zoals ziekten, stormen, hongher ende dorst. Myn geheyme schatkaemers vulden zich gestaagh. Deelde Ik in het verleeden de roes der ooverwinningh met myn bemanningh, thans trek Ik my liever terugh ende drink Ik myn rum alleen.


Op onze retourvaert hebben wy nogh een dorp op de Molucken bezoght ende platgebrand daer men niet vrywillighde peeper
voorraed aen ons wilde afstaen. Een volghend keer geschiedt hun meedewercking als vanzelf. De koomende reys sullen wy nogh meer bewaepening ende munitie aen boord neemen teneinde ons beeter teeghen den vyand te kunnen verdeedighen. Men sal zich voor my buyghen als waere Ik een Godheit! Ik, Kapiteyn Willem van der Decken, ben onaentastbaer gebleecken!


Een afspraeck werd gemaeckt om myzelf weederom te laeten portretteeren door kunstschilder Caspar Netscher! Daeghlycks bekyk Ik myzelf in de groote spieghel in myn Kapiteynskaemer om myn juyste pose te bepaelen.